Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu KetoMix umiestneného na internetovej adrese www.ketomix.sk od našej spoločnosti:

Opravdove hubnuti s.r.o., so sídlom Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00

IČ: 04093551

DIČ: CZ04093551                           

zapísaná: v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 242473

adresa pre doručovanie: Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00

kontaktný telefón: +420 607 487 417

kontaktný e-mail: info@ketomix.sk

 

 1. Za aké vady zodpovedáme?
 • Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To hlavne znamená, že tovar pri prevzatí:

-    má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

-    je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

-    vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

-    sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;

-    zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a

-    nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentáciou a dokladmi potrebnými pre jeho riadne užívanie.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

 • Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.
 • Nie sme zodpovedný za vady a záruka za akosť sa nepoužije v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, v prípade použitého tovaru na vadu príslušnú miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru
 1. Aká je záručná doba?
  • U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená záručná doba dlhšia.
  • Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je u veci podliehajúce skaze uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do uvedeného dátumu. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva z vadného plnenia zaniknú.
  • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 2. Aké práva z vadného plnenia máte?
  • Vaše práva z vadného plnenia sa riadi občianskym zákonníkom, najmä § 619 a nasledujúce občianskeho zákonníku.
  • V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám náleží najmä nasledovné práva:
 3. Ak ide o kaz, ktorý je možno odstrániť, máte právo, aby bol bezplatne, včas a riadne odstránený. Sme povinný kaz bez zbytočného odkladu odstrániť.
 4. môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 5. môžeme vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, pokiaľ vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, mate právo na výmenu veci alebo máte právo od zmluvy odstúpiť.
 7. rovnaké práva (písmeno a - d) vám náležia, ak ide o odstrániteľné vady, pokiaľ však nemôžete pre opätovný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad vec riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Ako postupovať pri reklamácií?
  • Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady tovaru. 
  • Reklamácie prijímame v našom sídle. Nemáme zriadenú žiadnu predajnú, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.
  • Doporučený postup pri reklamácii:
  • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
  • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
  • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla alebo predajne (príp. na adresu osoby poverenej k oprave), pričom pri zasielaní odporúčame tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
  • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

 • Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady.
 • O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.
 • Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
 • Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 2.4.2019

98 %zákazníkov náš obchod odporúča zo 387 recenzií na Heureka.sk

Sledujte nás a popýšte sa fotkami vašich receptov, a hlavne výsledkov. #letosjinakZobraziť profil

Nemáte ešte účet?

Zaregistrujte sa a získajte veľa výhod:

Darček k narodeninám - nezabudnite vyplniť dátum svojho narodenia

Zľava z opakovaných nákupov

Prehľad všetkých vašich objednávok

Rýchla opakovaná objednávka

Nemusíte vyplňovať svoje údaje

Registrovať sa

Nebudete na to sami!

Tisíce ľudí ako ste vy tu zdieľa svoje výsledky, motivujú sa navzájom a naši výživoví poradcovia Vám tu zodpovedia všetky Vaše otázky. Využite podpory od ostatných a začnite chudnúť už dnes!

PRIDAŤ SA DO SKUPINY

ČLENOVIA viac ako 16 000 členov

Možnosti dopravy

DPD
4,40 €
Zásielkovňa
3,50 €